Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie interpretacji dyrektywy zabawki (88/378/EWG), zmienionej dyrektywą 93/68/EWG.

W Polsce dokumentem obowiązującym prawnie, wdrażającym dyrektywę do prawodawstwa krajowego jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Niniejsza publikacja zawiera objaśnienia mające na celu umożliwienie pełnego zastosowania regulacji prawnych, opracowanych przez europejskich ekspertów z tej dziedziny, odwołujących się do tekstu dyrektywy 88/378/EWG oraz wyjaśniających niektóre kwestie i procedury w niej opisane, a odnoszące się do bezpieczeństwa zabawek.

[module-100]
Spis treści
1. Wstęp 
 1.1. Krótki opis ram prawnych 
 1.2. Nadzór rynku
 1.3. Wyroby importowane z krajów trzecich 
 1.4. Podstawowe informacje na temat dyrektywy zabawki 
 1.5. Podstawowe informacje na temat prawodawstwa polskiego
2. Definicje oraz zakres dyrektywy
 2.1. Podstawowe definicje 
 2.2. Zakres dyrektywy 
 2.3. Zabawki wyłączone z zakresu dyrektywy 
3. Odpowiedzialność
 3.1. Producent 
 3.2. Upoważniony przedstawiciel
 3.3. Importer
 3.4. Dystrybutor
4. Powiązanie z innymi dyrektywami 
5. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
 5.1. Zasady ogólne 
 5.2. Ryzyko szczególne
6. Normy zharmonizowane
7. Procedury oceny zgodności
 7.1. Badanie typu WE
 7.2. Dokumentacja techniczna
 7.3. Ostrzeżenia i wskazówki, środki ostrożności używania 
8. Oznakowanie CE
9. Najczęściej zadawane pytania 
10. Przydatne strony internetowe

Reklama