Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie stosowania w praktyce odpowiednich postanowień dyrektywy dźwigowej (95/16/WE), w trakcie instalowania i wprowadzania do obrotu nowych dźwigów.

W broszurze wyjaśniono cel i zakres dyrektywy dźwigowej, jej powiązania z innymi dyrektywami, zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie, znaczenie i zastosowanie norm zharmonizowanych, podstawowe etapy procedur oceny zgodności, oznakowanie CE i deklarację zgodności WE, a także sposób sporządzania dokumentacji technicznej dźwigu.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie
 1.1. Informacje podstawowe i cel niniejszej broszury 
 1.2. Do kogo jest adresowana niniejsza broszura? 
 1.3. Cel dyrektywy dźwigowej
2. Informacje podstawowe o dyrektywie dźwigowej i polskim ustawodawstwie dotyczącym dźwigów
 2.1. Informacje podstawowe o dyrektywie dźwigowej
 2.2. Informacje podstawowe o polskim ustawodawstwie dotyczącym dźwigów
 2.3. Nadzór rynku w Polsce 
3. Zakres dyrektywy dźwigowej
 3.1. Zakres dyrektywy 
 3.2. Wyłączenia z dyrektywy 
 3.3. Poprawki do dyrektywy dźwigowej 
 3.4. Definicje pojęć 
 3.5. Treść dyrektywy dźwigowej 
4. Powiązania z innymi dyrektywami 
 4.1. Dyrektywa maszynowa 
 4.2. Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 
 4.3. Dyrektywa niskonapięciowa
 4.4. Dyrektywa o wyrobach budowlanych 
 4.5. Dyrektywa o odpowiedzialności za produkty wadliwe
 4.6. Przepisy dotyczące dźwigów w eksploatacji
5. Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 5.1. Informacje ogólne 
 5.2. Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące dźwigów i elementów bezpieczeństwa w dźwigach 
 5.3. Najnowszy poziom wiedzy technicznej
6. Normy zharmonizowane 
 6.1. Co to jest norma zharmonizowana?
 6.2. Domniemanie zgodności
 6.3. Normy zharmonizowane dla dźwigów
 6.4. Zastosowanie norm dotyczących maszyn jako uzupełnienia do dyrektywy dźwigowej
 6.5. Specyfikacje alternatywne 
 6.6. Grupy norm zharmonizowanych dotyczących dźwigów 
7. Procedury oceny zgodności 
 7.1. Informacje ogólne 
 7.2. Procedura oceny zgodności zgodna z dyrektywą dźwigową 
 7.3. Ocena zgodności elementów bezpieczeństwa w dźwigach
 7.4. Ocena zgodności dźwigów 
8. Oznakowanie CE
 8.1. Wzorzec oznakowania CE 
 8.2. Zasady związane z oznakowaniem CE 
 8.3. Umieszczanie oznakowania CE
 8.4. Oznakowanie CE na mocy innych dyrektyw 
 8.5. Mylące oznaczenia i nieprawidłowe oznakowanie CE 
9. Deklaracja zgodności WE 
 9.1. Deklaracja zgodności WE dla elementów bezpieczeństwa 
 9.2. Deklaracja zgodności WE dla dźwigów
10. Dokumentacja dźwigów i elementów bezpieczeństwa 
 10.1. Dokumentacja techniczna 
 10.2. Instrukcja obsługi i książka dźwigu (dziennik konserwacji)
 10.3. Instrukcja obsługi elementów bezpieczeństwa
11. Jednostki notyfikowane
 11.1. Czym są jednostki notyfikowane? 
 11.2. Rola jednostki notyfikowanej w procedurach oceny zgodności na mocy dyrektywy 95/16/WE
12. Wskazówki dla podmiotów instalujących i producentów
 12.1. Odpowiedzialność
 12.2. Ocena ryzyka 
 12.3. Zmniejszona przestrzeń bezpieczeństwa 
 12.4. Dźwig z maszynownią czy bez niej? 
 12.5. Zasady bezpieczeństwa kompleksowego
 12.6. Poprawa bezpieczeństwa dźwigów użytkowanych
13. Przydatne adresy internetowe

Reklama