Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest pomoc producentom zamierzającym wprowadzić wyroby do obrotu na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Producenci odpowiadają za zgodność tych wyrobów ze stosownymi dyrektywami europejskimi m.in z dyrektywą wyroby budowlane 89/106/EWG.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Informacje podstawowe o dyrektywie i polskim ustawodawstwie
3. Zakres dyrektywy
 3.1. Zastosowane skróty 
4. Powiązania z innymi dyrektywami
 4.1. Dyrektywa ogólne bezpieczeństwo produktów (2001/95/WE) 
 4.2. Dyrektywa odpowiedzialność za produkty wadliwe (85/374/EWG) 
 4.3. Dyrektywa procedury udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (98/34/WE)
 4.4. Dyrektywy zamówienia publiczne 
5. Wymagania podstawowe 
6. Zharmonizowane specyfikacje techniczne 
 6.1. Europejskie normy zharmonizowane – załącznik ZA
 6.2. Europejskie aprobaty techniczne (ETA) 
 6.3. Ogólne zasady ubiegania się o ETA
 6.4. Procedury specjalne stosowane w przypadku wyrobów o mniej istotnym wpływie na zdrowie i bezpieczeństwo
7. Ocena zgodności wyrobów budowlanych
 7.1. Systemy potwierdzania zgodności
 7.2. Wstępne badanie typu (ITT) 
 7.3. Zakładowy system kontroli produkcji 
 7.4. Jednostki notyfikowane
 7.5. Jednostki aprobujące
 7.6. Notyfikacja
 7.7. Baza danych NANDO 
 7.8. Wybór jednostki notyfikowanej
8. Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą wyroby budowlane
 8.1. Informacje podawane przy oznakowaniu CE 
 8.2. Przykłady oznakowania CE
 8.3. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta 
 8.4. Powiązania z innymi dyrektywami nowego podejścia wymagającymi oznakowania CE
9. Wskazówki dla producentów i importerów 
10. Dokumenty interpretacyjne do dyrektywy wyroby budowlane 
 10.1. Dokument interpretacyjny B – Zdefiniowanie zakładowego systemu kontroli produkcji w specyfikacjach technicznych dla wyrobów budowlanych
 10.2. Dokument interpretacyjny C – Sposób postępowania z zestawami i systemami w ramach dyrektywy wyroby budowlane 
 10.3. Dokument interpretacyjny D – Oznakowanie CE w ramach dyrektywy wyroby budowlane
 10.4. Dokument interpretacyjny E – Poziomy i klasy w ramach dyrektywy wyroby budowlane
 10.5. Dokument interpretacyjny F – Trwałość a dyrektywa wyroby budowlane
 10.6. Dokument interpretacyjny G – Europejski system klasyfikacji odporności ogniowej wyrobów budowlanych
 10.7. Dokument interpretacyjny H – Zharmonizowane podejście do substancji niebezpiecznych w ramach dyrektywy wyroby budowlane 
 10.8. Dokument interpretacyjny J – Uzgodnienia przejściowe w ramach dyrektywy wyroby budowlane
 10.9. Dokument interpretacyjny K – Systemy potwierdzania zgodności oraz rola i zadania jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy wyroby budowlane
 10.10. Dokument interpretacyjny L – Zastosowanie eurokodów 
 10.11. Dokument interpretacyjny M – Wstępne badanie typu oraz zakładowy system kontroli produkcji
11. Przydatne adresy internetowe 

Reklama