Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Broszura nie zastępuje dyrektywy EMC ani aktów prawa krajowego wdrażajacych dyrektywę EMC.

Broszura jest powszechnie dostępna, nie jest jednak wiążąca z prawnego punktu widzenia. Charakter prawnie obowiązujący mają przepisy wdrażające dyrektywę EMC do prawodawstwa krajowego. Dyrektywa EMC ma zastosowanie w odniesieniu do większości sprzętu elektrycznego powszechnego użytku.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie 
 1.1. Ważne daty 
 1.2. Podstawowe informacje na temat polskich przepisów
2. Definicje 
3. Zakres 
 3.1. Jakie wyroby są wyłączone z dyrektywy EMC?
 3.2. Czy wyrób jest klasyfikowany jako aparatura czy jako instalacja stacjonarna? 
 3.3. Instalacje stacjonarne 
4. Zasadnicze wymagania
 4.1. Wymagania w zakresie ochrony 
 4.2. Wymagania szczególne dla instalacji stacjonarnych 
5. Normy zharmonizowane 
6. Procedura oceny zgodności dla aparatury
 6.1. Ocena kompatybilności elektromagnetycznej 
 6.2. Dokumentacja techniczna 
 6.3. Deklaracja zgodności WE
 6.4. Oznakowanie CE
7. Przydatne linki i adresy stron internetowych 

Reklama