Pobierz Broszury, poradniki, wzory

Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu (jednej lub wielu).

Czytaj więcej...

The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules - Version 1.1 - 15/07/2015

The Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (the Blue Guide) was published in 2000. Since then, it has become one of the main reference documents explaining how to implement the legislation based on the New Approach, now covered by the New Legislative Framework.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest udzielenie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) produkującym i/lub sprzedającym kotły grzewcze we wdrażaniu wymagań dyrektywy efektywność energetyczna kotłów wodnych 92/42/EWG.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie zrozumienia europejskiej dyrektywy 1995/5/WE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (dyrektywy R&TTE).

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomoc w interpretacji dyrektywy w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej zawarte w dyrektywie 89/686/EWG .

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), produkującym i/lub prowadzącym obrót handlowy wyrobami medycznymi, w spełnieniu wymagań dyrektywy 93/42/EWG – wyroby medyczne.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie stosowania w praktyce odpowiednich postanowień dyrektywy dźwigowej (95/16/WE), w trakcie instalowania i wprowadzania do obrotu nowych dźwigów.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomoc producentom zamierzającym wprowadzić wyroby do obrotu na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Producenci odpowiadają za zgodność tych wyrobów ze stosownymi dyrektywami europejskimi m.in z dyrektywą wyroby budowlane 89/106/EWG.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w projektowaniu, wytwarzaniu i prowadzeniu sprzedaży wyrobów branży elektrotechnicznej podlegających dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Broszura nie zastępuje dyrektywy EMC ani aktów prawa krajowego wdrażajacych dyrektywę EMC.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), zajmującym się projektowaniem i/lub produkowaniem i/lub obrotem handlowym maszynami, we wdrażaniu i spełnianiu wymagań dyrektywy maszynowej 98/37/WE.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) produkcję urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy urządzenia ciśnieniowe (97/23/WE) oraz dyrektywy proste zbiorniki ciśnieniowe (87/404/EWG).

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów dyrektywy ogólne bezpieczeństwo produktów 2001/95/WE (GPSD). Celem dyrektywy jest zapewnienie, że produkty wprowadzane do obrotu na rynku Unii Europejskiej są bezpieczne.

Czytaj więcej...

Celem niniejszej broszury jest pomoc w zrozumieniu zasad nowego i globalnego podejścia oraz ułatwienie spójnego stosowania odpowiednich przepisów dyrektyw odnoszących się do różnych sektorów, ze szczególnym podkreśleniem obowiązków producentów działających na rynku Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Reklamy Google