Reklama

Kto ponosi odpowiedzialność za zgodność montowanych komputerów z zasadniczymi wymaganiami?

Komputer składany z gotowych części (nawet jeżeli zostały one poddane procedurom oceny zgodności z wymaganiami odpowiednich dyrektyw i oznaczone znakiem CE) traktuje się jak nowy wyrób. W związku z tym, osobę montującą taki komputer uznaje się za producenta, nawet jeżeli używa gotowych komponentów, które znajdują się w handlu detalicznym lub hurtowym. Dlatego też spoczywają na niej wszystkie obowiązki producenta. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie zgodności zmontowanego komputera z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich dyrektyw, wystawienie deklaracji zgodności i umieszczenie na obudowie oznakowania CE.

Natomiast osoba sprzedająca konsumentowi gotowe elementy, z których następnie on sam składa komputer, nie jest odpowiedzialna za jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami. Jeżeli tak zmontowany komputer wywołuje zakłócenia elektromagnetyczne wpływające negatywnie na funkcjonowanie innych urządzeń, organy kontroli (UKE) mogą przeprowadzić kontrolę u samego użytkownika i na podstawie odrębnych przepisów (prawo telekomunikacyjne) nakazać zmianę sposobu używania aparatury, a nawet wyeliminowanie przyczyn zakłóceń na jego koszt.

Żródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Reklama