Jak powinny być oznakowane środki ochrony indywidualnej i co powinna zawierać instrukcja użytkowania takiego sprzętu?

Środkami ochrony indywidualnej są wyroby, które są noszone lub trzymane przez użytkownika w celu ochrony przed zagrożeniami i które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Mają zastosowanie w miejscu pracy oraz podczas uprawiania sportów. Środkami ochrony indywidualnej są na przykład: okulary i gogle przeznaczone do pływania lub nurkowania, kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe.

Wymagania w zakresie oznakowania i instrukcji użytkowania są określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

Środki ochrony indywidualnej powinny być oznakowane CE. Powinno być ono naniesione na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres używania. Dopuszczalne jest (w przypadkach usprawiedliwionych specyfiką wyrobu) umieszczanie znaku CE na opakowaniu. W przypadku środków ochrony indywidualnej III kategorii (chroniących przed najpoważniejszymi zagrożeniami) przy oznakowaniu CE powinien znaleźć się czterocyfrowy numer jednostki notyfikowanej.

Do każdego środka ochrony indywidualnej powinna być dołączana instrukcja sporządzona w języku polskim i zawierająca co najmniej:

  • Nazwę i adres producenta.
  • Sposób przechowywania, konserwacji oraz obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanych środków czyszczących.
  • Sposób działania.
  • Rodzaj opakowania właściwego do transportu.
  • Datę ważności.
  • Wyjaśnienie oznakowania zamieszczonego w instrukcji.
  • Nazwę i numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w procesie oceny zgodności.
  • Opis dodatkowego wyposażenia.

Dodatkowe informacje są wymagane w przypadku środków o określonej konstrukcji. Np. środek chroniący przed wysoką temperaturą powinien w swojej instrukcji posiadać informacje niezbędne do określenia przenikania ciepła podczas jego używania.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Reklamy Google