Reklama

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG.

Normy europejskie zapewniają rozwiązania dla zgodności z dyrektywą oraz domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami zdrowia, bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

Jednakże, stosowanie zharmonizowanych norm pozostaje dobrowolne, a producenci mogą wybrać, czy wybrać normy zharmonizowane do wytwarzania swoich produktów. Producenci mogą też korzystać z innych rozwiązań technicznych, zapewniających równoważny poziom bezpieczeństwa. W tym przypadku muszą być w stanie udowodnić, że ich produkty są zgodne z obowiązkowymi zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa.

Zobacz: Dyrektywa 2004/108/WE

Reklama