Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products

Safety Gate dla niebezpiecznych produktów niespożywczych to wspólnotowy system wczesnego ostrzegania, który ułatwia szybką wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Co tydzień na stronie systemu Safety Gate publikowane są raporty uzupełniające wykaz produktów niespełniających zasadniczych wymagań. Można tam znaleźć następujące informacje:

  • Państwo członkowskie zgłaszające produkt.
  • Opis produktu (zwykle ze zdjęciem).
  • Opis niebezpieczeństw, jakie produkt może stanowić dla konsumentów.
  • Opis środków zastosowanych przez państwo członkowskie w celu ochrony konsumentów.

Polskim odpowiednikiem jest system HERMES, prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

System Hermes jest listą zakwestionowanych wyrobów, które trafiają na nią, jeśli postępowanie kontrolne przeprowadzone przez jedną z instytucji kontrolujących dowiedzie, iż wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań. HERMES wyposażony jest w wyszukiwarkę ułatwiającą identyfikację produktów niespełniających zasadniczych wymagań.

Jeśli konsumenci mają wątpliwości co do "jakości" produktów znajdujących się na rynku, mogą je zgłaszać do następujących instytucji: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Transportu Kolejowego, Nadzór Budowlany, Wyższy Urząd Górniczy, Urzędy Morskie oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Reklama