Jednostka notyfikowana to instytucja, niezależna zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone w dyrektywach wymagania. Udział jednostki notyfikowanej jako trzeciej strony jest wymagany w przypadku niektórych modułów procesu oceny zgodności.

Aby instytucja mogła funkcjonować jako jednostka notyfikowana, musi przejść pomyślnie weryfikację Polskiego Centrum Akredytacji, czego następstwem jest otrzymanie akredytacji potwierdzającej kompetencje techniczne instytucji. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie autoryzacji właściwego ministra (czym potwierdza się spełnienie wymagań ustawy o systemie oceny zgodności i stosownych aktów wykonawczych).

Po przejściu tych etapów instytucja jest zgłaszana, czyli notyfikowana, przez właściwego ministra Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu notyfikacji Komisja Europejska umieszcza nową jednostkę notyfikowaną w wykazie jednostek notyfikowanych do poszczególnych dyrektyw.

Wykazy publikowane są w drodze obwieszczeń ministra właściwego ds. gospodarki w Monitorze Polskim.

Innym pomocniczym źródłem informacji na temat jednostek notyfikowanych, są wykazy prowadzone przez Komisję Europejską. Wykazy przygotowywane w odniesieniu do poszczególnych dyrektyw dostępne są na stronach internetowych Komisji.

Reklama