Dyrektywa 99/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r.w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.

Dyrektywa 99/5/WE została zmieniona rozporządzeniami 1882/2003, 596/2009.

Treść
Zakres

Dyrektywa ustanawia ogólne ramy prawne odnośnie wprowadzania do obrotu, swobodnego przepływu oraz użytkowania na obszarze Wspólnoty urzadzen radiowych i końcowych urzadzen telekomunikacyjnych.

[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywy nie ma zastosowania do:

  • Aparatury wykorzystywanej wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa (łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w przypadku działań należących do sfery bezpieczeństwa) oraz działaniami państwa w obszarze prawa karnego.
Definicje
  • Aparatura oznacza jakikolwiek urządzenie, które jest albo sprzętem radiowym, albo końcowym urządzeniem telekomunikacyjnym, albo tez spełnia obie te funkcje.
  • Końcowe urządzenie telekomunikacyjne oznacza dowolny produkt, umożliwiający przesyłanie informacji lub jego znaczący element, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio podłączone za pomocą jakichkolwiek środków do interfejsu publicznych sieci telekomunikacyjnych (to znaczy, sieci telekomunikacyjnych, które w calosci lub częściowo są wykorzystywane do świadczenia ogólnodostępnych usług telekomunikacyjnych).
  • Sprzęt radiowy oznacza dowolny produkt lub jego znaczący element umożliwiający przekazywanie informacji za pośrednictwem wysyłanych i/lub odbieranych fal radiowych, wykorzystujący widmo przeznaczone do łączności radiowej na ziemi lub w przestrzeni kosmicznej.
Wdrożenia
  • Dz.U. 2004 nr 73 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.
  • Akty zmieniające
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 99/5/WE

Reklama