Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających.

Dyrektywa 94/25/WE została zmieniona dyrektywą 2003/44/WE i rozporządzeniami nr: 1882/2003, 1137/2008 1025/2012.

20 listopada 2013 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 18 stycznia 2016 roku.

Treść
Zakres

Niniejsza dyrektywę stosuje się do rekreacyjnych jednostek pływających, również częściowo wyposażonych, oraz ich części składowych wymienionych w załączniku II, zamontowanych lub nie, tj do:

 • Zabezpieczonego przed zapaleniem osprzętu silników wbudowanych na stale lub silników przyczepnych.
 • Urządzeń blokujących rozruch przy włączonym biegu dla silników przyczepnych.
 • Kół sterowych, urządzeń sterowych i linii sterociągów.
 • Zbiorników paliwa i przewodów paliwowych.
 • Prefabrykowanych luków i świetlików.
[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są:

 • Jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do wyścigów, włączając w to lodzie regatowe wiosłowe oraz treningowe lodzie wiosłowe, oznaczone taka nazwa przez producenta.
 • Kajaki i kanadyjki, gondole i rowery wodne.
 • Deski surfingowe z żaglem (windsurfingi).
 • Deski surfingowe z napędem mechanicznym, skutery wodne i inne jednostki o podobnym napędzie.
 • Oryginalne i pojedyncze repliki jednostek historycznych, zaprojektowane przed 1950 r., zbudowane głownie z oryginalnych materiałów i oznaczone jako takie przez producenta.
 • Jednostki doświadczalne pod warunkiem, ze nie są one później wprowadzane do obrotu we Wspólnocie.
 • Jednostki zbudowane dla własnego użytku, pod warunkiem ze nie są one później wprowadzane do obrotu we Wspólnocie w okresie pięciu lat.
 • Jednostki specjalnie przeznaczone do obsadzenia załogą i wykorzystywane do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, bez uszczerbku dla ust. 2, w szczególności zdefiniowane w dyrektywie Rady 82/716/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, niezależnie od liczby pasażerów.
 • Jednostki zanurzalne.
 • Pojazdy na poduszce powietrznej.
 • Wodoloty.
Definicje
 • Rekreacyjna jednostka pływająca oznacza jednostkę pływającą każdego typu, niezależnie od rodzaju napędu, o długości kadłuba od 2,5 – 24 m, mierzonej według właściwych norm zharmonizowanych, przeznaczonej do celów sportowych i rekreacyjnych. Fakt, ze ta sama jednostka pływająca mogłaby być wynajmowana lub wykorzystywana do celów szkoleniowych, nie stanowi przeszkody dla objęcia jej zakresem niniejszej dyrektywy, pod warunkiem ze jest wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do celów wypoczynkowych.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama