Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym.

Dyrektywa 92/42/EWG została zmieniona dyrektywami: 93/68/EWG, 2004/8/WE, 2005/32/WE 2008/28/WE.

Treść
Zakres

Dyrektywa ustala wymagania w odniesieniu do sprawności nowych kotłów wodnych grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi, których moc znamionowa jest nie mniejsza niż 4 kW i nie większa niż 400 kW, zwanych dalej kotłami.

[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywa nie obejmuje takich urządzeń jak:

 • Kotły wodne, które mogą być opalane różnymi paliwami, w tym także paliwami stałymi.
 • Instalacje do ciągłego przygotowywania cieplej wody.
 • Kotły, przystosowane do opalania paliwami, których własności znacznie odbiegają od zwykłych handlowych paliw ciekłych i gazowych (przemysłowe gazy odpadowe, biogaz itp.)
 • Kuchenki i urządzenia, które głównie przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń, w których są zainstalowane, a dodatkowo do dostarczania również gorącej wody do celów centralnego ogrzewania i celów użytkowych.
 • Urządzenia o mocy znamionowej mniejszej niż 6 kW, wykorzystujące obieg grawitacyjny i przeznaczone wyłącznie do wytwarzania zapasu gorącej wody użytkowej.
 • Kotły produkowane jednostkowo.
Definicje
 • Kocioł zespół korpusu kotła z palnikiem przeznaczony do przekazywania wodzie ciepła otrzymanego ze spalania.
 • Urządzenie korpus kotła przeznaczony do wyposażenia w palnik. Palnik przeznaczony do zamontowania w kotle.
 • Użyteczna moc znamionowa (wyrażona w kW) ustalona i zagwarantowana przez producenta maksymalna moc cieplna osiągalna podczas pracy ciągłej i przy utrzymaniu podanej przez producenta sprawności użytkowej.
 • Sprawność użytkowa (wyrażona w %) stosunek mocy cieplnej oddanej wodzie kotłowej do iloczynu dolnej wartości opalowej paliwa (przy stałym ciśnieniu paliwa) i zużycia paliwa wyrażonego jako ilość paliwa na jednostkę czasu.
 • Obciążenie częściowe (wyrażone w %) stosunek mocy użytecznej kotła pracującego z przerwami lub poniżej użytecznej mocy znamionowej do jego użytecznej mocy znamionowej.
 • Średnia temperatura wody kotłowej rednia wartość temperatur wody kotłowej na wlocie i wylocie z kotła.
 • Kocioł standardowy kocioł, w którym średnia temperatura wody może być ograniczona poprzez jego konstrukcje.
 • Kocioł kominkowy kocioł do zasilania instalacji centralnego ogrzewania instalowany we wnęce kominkowej jako cześć zestawu składającego się z kotła kominkowego i paleniska gazowego.
 • Kocioł niskotemperaturowy kocioł, który może pracować w ruchu ciągłym przy temperaturze wody zasilającej 35–40°C i w którym w określonych warunkach może następować skraplanie, włącznie z kotłami kondensacyjnymi na paliwa płynne.
 • Kocioł kondensacyjny kocioł o konstrukcji dostosowanej do stałego skraplania przeważającej części pary wodnej zawartej w spalinach.
 • Kocioł przeznaczony do instalowania w pomieszczeniu mieszkalnym kocioł o mocy znamionowej mniejszej niż 37 kW, przeznaczony do ogrzewania pomieszczenia mieszkalnego, w którym jest zainstalowany, poprzez wypromieniowanie ciepła z obudowy kolta, posiadający otwarte naczynie zbiorcze i grawitacyjny obieg wody grzewczej. Kocioł taki musi mieć umieszczona na obudowie wyraźną wskazówkę, ze musi on być zainstalowany w pomieszczeniu mieszkalnym.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
 • Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Broszura dotycząca dyrektywy 92/42/EWG

Reklama