Dyrektywa Rady 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wag nieautomatycznych.

Dyrektywa 90/384/EWG została zastąpiona dyrektywą 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (non-automatic weighing instruments-NAWI) i zmieniona rozporządzeniem 1025/2012.

Treść
Zakres

Dyrektywę stosuje się do wszystkich wag nieautomatycznych.

[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywy nie stosuje się do innych wag niż stosowanych do:

  • Określania masy dla transakcji handlowych.
  • Określania masy dla obliczenia opłaty targowej, cła, podatku, premii, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych typów opłat.
  • Określania masy w celu zastosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych; ekspertyzy wydawane w postępowaniach sadowych.
  • Określania masy w praktyce medycznej do ważenia pacjentów w celach monitorowania, diagnozowania i leczenia.
  • Określania masy dla sporządzania lekarstw na receptę w aptece i określenia masy w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych.
  • Określania ceny na podstawie masy do celów sprzedaży bezpośredniej w obrocie publicznym oraz przy paczkowaniu.
Definicje
  • Waga jest zdefiniowana jako przyrząd pomiarowy służący do ustalania masy ciała przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji. Waga może także służyć do ustalania innych związanych z masa wielkości, ilości, parametrów albo właściwości.
  • Waga nieautomatyczna jest zdefiniowana jako urządzenie ważące wymagające interwencji operatora podczas ważenia.
Wdrożenia
  • Dz.U. 2004 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI

Reklama