Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej.

Dyrektywa 89/686/EWG została zmieniona dyrektywami: 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE i rozporządzeniami nr 1882/2003, 1025/2012.

Treść
Zakres

Dyrektywę stosuje się dla Środków Ochrony Indywidualnej (SOI).

[module-100]
Wyłączenia

Ze stosowanie dyrektywy wyłączone są:

SOI ujęte w innych dyrektywach podjętych w tym samym celu co niniejsza dyrektywa i dotyczących wprowadzania na rynek towarów, ich swobodnego przepływu i bezpieczeństwa, grupy SOI wymienione w wykazie wyłączonych produktów w Załączniku I, niezależnie od przyczyn wyłączenia określonych, tj:

 • Środki ochrony indywidualnej zaprojektowanie i wykonane specjalnie na użytek sil zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego (hełmy, tarcze itp.)
 • Środki ochrony indywidualnej zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów samoobrony (pojemniki aerozolowe, osobista broń odstraszająca itp.)
 • Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony i ratowania osób na statkach lub w samolotach, które nie są przeznaczone do stałego noszenia.
 • Środki ochrony indywidualnej powszechnego użytku, zapewniające ochronę przed:
  • Niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nakrycia głowy, odzież sezonowa, obuwie, parasole itp.)
  • Wilgocią i woda (rękawice do zmywania naczyń itp.)
  • Ciepłem (rękawice itp.)
Definicje
 • SOI (Środki Ochrony Indywidualnej) - oznacza każde urządzenie lub przyrząd przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.
SOI obejmują również:
 • Zespół składający sie z kilku urządzeń lub przyrządów, które zostały ze sobą nierozerwalnie połączone przez producenta celem ochrony człowieka przed jednym lub wieloma potencjalnymi jednoczesnymi zagrożeniami.
 • Urządzenie lub przyrząd, połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego noszonym lub tez trzymanym przez osobę w celu wykonywania określonych czynności.
 • Wymienne składniki SOI, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania i używane wyłącznie do takich środków.

Każdy podzespół wprowadzony na rynek razem ze środkami ochrony indywidualnej służący do połączenia z innymi zewnętrznymi, dodatkowymi urządzeniami jest uznawany za integralna cześć tego urządzenia, nawet jeżeli ten podzespół nie jest przewidziany do noszenia lub trzymania na stale przez użytkownika przez cały okres wystawienia na zagrożenia.

Wdrożenia
 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 89/686/EWG

Reklama