Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Dyrektywa 85/374/EWG została zmieniona dyrektywą 1999/34/WE.

Treść
Zakres

Dyrektywę stosuje się w odniesieniu do wszystkich produktów.

[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywa nie ma zastosowania do:

  • Produkty z drugiej ręki, dostarczane jako antyki lub towary wymagające przed ich użyciem naprawy czy renowacji, pod warunkiem że dostawca wyraźnie informuje o tym odbiorcę.
Definicje
  • Produkt każda rzecz ruchoma, z wyjątkiem surowców rolnych i produktów łowiectwa, nawet będąca częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. Produktem jest również elektryczność.
  • Surowce rolne produkty ziemi, hodowli, rybołówstwa, z wyłączeniem produktów poddanych wstępnemu przetworzeniu.
Wdrożenia
Odnośniki

Produkty wadliwe: odpowiedzialność | EUR-lex | Prawo i publikacje UE | EUROPA

Liability for defective products | EU legislation

Poradniki

PORADNIKI

Reklama