Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

Dyrektywa 2005/32/WE została zmieniona dyrektywą 2008/28/WE.

Treść
Zakres

Dyrektywa przewiduje ustalenie wymogów, jakie muszą spełniać produkty wykorzystujące energię objęte przez środki wykonawcze (akty prawne przyjmowane na podstawie niniejszej dyrektywy, ustanawiające wymogi dla poszczególnych PWE), aby mogły zostać wprowadzone na rynek i/lub do użytkowania.

W rozumieniu dyrektywy produkt wykorzystujący energię (PWE) oznacza produkt, który po wprowadzeniu na rynek i/lub do użytkowania, jest uzależniony od poboru energii (elektryczność, paliwa kopalne i odnawialne źródła energii) dla działania zgodnego z przeznaczeniem lub produkt do wytwarzania, przesyłania i pomiaru wspomnianej energii, łącznie z częściami uzależnionymi od poboru energii, które mają zostać włączone do PWE objętych niniejszą dyrektywą, które są wprowadzane na rynek i/ lub do użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych, a których ekologiczność może być oceniana osobno.

[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywy nie stosuje się do środków przewozu osób lub rzeczy.

Definicje
  • Produkt wykorzystujący energię (PWE) produkt, który po wprowadzeniu na rynek i/lub do użytkowania, jest uzależniony od poboru energii (elektryczność, paliwa kopalne i odnawialne źródła energii) dla działania zgodnego z przeznaczeniem lub produkt do wytwarzania, przesyłania i pomiaru wspomnianej energii, łącznie z częściami uzależnionymi od poboru energii, które mają zostać włączone do PWE objętych niniejszą dyrektywą, które są wprowadzane na rynek i/ lub do użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych, a których ekologiczność może być oceniana osobno.
  • Części i podzespoły części, które mają zostać włączone do PWE oraz które nie są wprowadzane na rynek i/lub do użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych lub których ekologiczność nie może być oceniana osobno.
  • Środki wykonawcze środki przyjmowane na podstawie niniejszej dyrektywy, ustanawiające wymogi dotyczące eko-projektu w odniesieniu do zdefiniowanych PWE lub ich aspektów środowiskowych.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama