Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych.

Dyrektywa 2004/22/WE została zmieniona dyrektywami 2006/96/WE, 2009/137/WE oraz rozporządzeniami nr 1137/2008, 1025/2012.

Treść
Zakres

Dyrektywę stosuje się do urządzeń i systemów z funkcjami pomiarowymi, zdefiniowanymi w załącznikach zawierających wymagania szczególne dla przyrządów:

 • Wodomierzy.
 • Gazomierzy i przeliczników do gazomierzy.
 • liczników energii elektrycznej czynnej.
 • Ciepłomierzy.
 • Systemów pomiarowych do ciągłych i dynamicznych pomiarów wielkości cieczy innych niż woda.
 • Wag automatycznych.
 • Taksometrów.
 • Miar materialnych.
 • Przyrządów do pomiaru wymiarów.
 • Analizatorów spalin samochodowych

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymagania, które powinny spełniać urządzenia i systemy, o których mowa powyżej w związku z ich wprowadzaniem na rynek lub w przypadku gdy Państwo nakaże stosowanie przyrządów pomiarowych do pomiarów ze względu na interes społeczny, zdrowie, bezpieczeństwo, ład, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, nakładanie podatków i ceł oraz uczciwy handel.

[module-100]
Wyłączenia

Brak wyłączeń

Definicje
 • Przyrząd pomiarowy dowolne urządzenie lub system realizujący funkcje pomiarowe.
 • Prawna kontrola metrologiczna kontrola zadań pomiarowych w dziedzinie zastosowań przyrządu pomiarowego, ze względu na interes społeczny, zdrowie, bezpieczeństwo, ład, ochronę środowiska, nakładanie podatków i ceł, ochronę konsumentów oraz uczciwy handel.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
 • Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.
 • Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama