Dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego.

Dyrektywa 2000/55/WE została zmieniona dyrektywą 2005/32/WE, 2008/28/WE oraz zastąpiona rozporządzeniem 245/2009.

Treść
Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zasilanych z sieci elektrycznej stateczników do źródeł światła fluorescencyjnego zgodnie z określeniem podanym w normie europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r.

[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowanie dyrektywy wyłączone są:

  • Stateczniki wbudowane w lampach.
  • Stateczniki zaprojektowane specjalnie do opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w meblach, stanowiące niewymienialna cześć oprawy oświetleniowej, która nie może być badana oddzielnie od oprawy (zgodnie z norma europejska EN 60920, klauzula 2.1.3), i
  • Stateczniki przeznaczone na wywóz poza Wspólnotę, albo jako samodzielne części, albo wbudowane w oprawy oświetleniowe.
Wdrożenia
  • Dz.U. 2011 nr 8 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama