oznakowanie ce KROK PO KROKU

[1]  

Zidentyfikuj i zapoznaj się z dyrektywami oraz z polskimi przepisami wdrażającymi

Lektura przepisów pozwoli zapoznać się z zakresem obowiązywania dyrektywy oraz z zasadniczymi wymaganiami w niej zawartymi, a także z procedurami postępowania w związku ze stosowaniem oznakowania CE w przypadku Twojego wyrobu.

[2]  

Wykonaj analizę ryzyka

Wymagania zawarte w przepisach zależą od zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobu. Zatem aby poznać wymagania dotyczące Twojego wyrobu, konieczne jest wykonanie analizy ryzyka.

[3]  

Zapoznaj się z normami zharmonizowanymi

W dyrektywach określono jedynie zasadnicze wymagania jakie muszą spełniać gotowe wyroby w momencie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku. Sposób osiągnięcia zgodności z wymaganiami pozostaje w gestii osoby wprowadzającej na rynek. Można zatem:

  • Dobrowolnie zastosować normy zharmonizowane opracowane dla danej dyrektywy.
  • Wybrać własne rozwiązanie techniczne i udowodnić zgodność produktu z wymaganiami dyrektywy.

Zaletą wykorzystania norm zharmonizowanych jest fakt, że ich zastosowanie daje przywilej domniemania zgodności z określonymi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

Reklama

[4]  

Wybierz i przeprowadź odpowiednią procedurę oceny zgodności

Obowiązkiem wprowadzającego na rynek lub oddającego do użytku jest udowodnienie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywie lub dyrektywach. Przewidziano kilka możliwych procedur (tzw. modułów) oznaczonych literami od A do H.

W przypadku niektórych procedur oceny zgodności przewidziano konieczność odwołania się do usług jednostki notyfikowanej jako niezależnej instytucji - uczestnika procesu oceny zgodności.

[5]  

Sporządź deklarację zgodności

W przypadku każdego modułu oceny zgodności producent wyrobu sporządza deklarację zgodności, stwierdzając, iż jest on zgodny z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami. Deklaracja zgodności wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną powinny być przechowywane przez 10 lat i okazywane na żądanie uprawnionych organów.

[6]  

Nanieś oznakowanie CE

Po wykonaniu kroków od 1 do 5 (oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności) wprowadzający nanosi na wyrób oznakowanie CE. Wzór znaku CE jest ściśle określony.