Oznakowanie CE jest przepustką, która pozwala na zaistnienie wyrobu na Jednolitym Rynku Europejskim liczącym ponad 30 państw oraz ponad 500 milionów konsumentów. Bez oznakowania CE przedsiębiorca nie ma prawa do wprowadzenia takiego towaru na rynek lub oddania go do użytku.

Jeżeli wyrób wytwarzany lub importowany (spoza UE) przez Państwa firmę należy do kategorii objętych Dyrektywami Nowego Podejścia, przewidującymi zastosowanie oznakowania CE - musi on spełniać zasadnicze wymagania zawarte w tych przepisach. Spełnienie tych wymagań musi być zadeklarowane poprzez umieszczenie znaku CE na produkcie.

Producent lub upoważniony przedstawiciel jest odpowiedzialny za to, iż jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw i po przeprowadzeniu procesu oceny zgodności nanosi oznakowanie CE.

Informacja o oznakowaniu CE jest potrzebna każdemu, kto wprowadza do obrotu na rynek europejski wyrób / produkt wymagający oznakowania CE. Należy również pamiętać, że:

  • Rynek polski, od momentu gdy Polska została członkiem UE, jest rynkiem europejskim.
  • Rynek europejski, to rynek państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Turcji.
  • Swobodny przepływ wyrobów w ramach rynku europejskiego nie jest importem. Wyjątek stanowi dyrektywa wyroby budowlane (CPD)

Kiedy umieszcza się oznakowanie CE?

Obowiązek stosowania oznakowania CE dla określonych kategorii wyrobów jest odpowiednio obwarowany prawnie, a za odstępstwa od niego przewidziano konsekwencje karne. Karze podlega:

  • Umieszczenie znaku CE na produkcie, który nie spełnia zasadniczych wymagań.
  • Umieszczenie na produkcie znaku podobnego do CE, w celu wprowadzenia konsumenta, użytkownika lub dystrybutora w błąd.
  • Wprowadzenie do obrotu wyrobu bez znaku CE, jeżeli wyrób powinien być poddany ocenie zgodności i oznakowany CE.
  • Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadzenie takiego wyrobu do obrotu.

UWAGA: Wyrób umieszczany na rynku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - nie podlega oznakowaniu CE.

Zobacz: Kiedy nie umieszcza się znaku CE

Reklama