CE znak
Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona.

Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona.

Wzór i sposób umieszczania oznakowania CE określa decyzja Rady 93/465/WE.

Powiększony lub pomniejszony znak CE musi zachować proporcje określone we wzorcu. Jeśli dyrektywa nie określa inaczej, naniesione na wyrób lub opakowanie, oznakowanie CE musi mieć co najmniej 5 mm wysokości.

Reklama