Oznakowanie CE na wyrób lub na jego opakowanie nanosi Producent. Jest to decyzja Producenta. Producent nanosząc oznakowanie CE deklaruje, iż wyrób, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw, które go dotyczą. Producent nanosi znak CE na własną odpowiedzialność.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel może umieścić oznakowanie CE tylko po poddaniu wyrobu ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej oceny.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Istnieją różne sposoby dokonania oceny zgodności: niektóre przewidują, że ocenę zgodności może prowadzić sam producent lub jego upoważniony przedstawiciel, inne zakładają udział w procesie oceny zgodności strony trzeciej - notyfikowanej jednostki certyfikującej, kontrolującej lub notyfikowanego laboratorium.

Jednostka notyfikowana nie nadaje oznakowania CE, a jedynie o bierze udział w procesie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw (tj. wydaje certyfikat zgodności będący dokumentem potwierdzającym, że wyrób i proces jego wytwarzania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami).

Należy pamiętać, że forma oraz wielkość wzoru znaku CE umieszczonego na wyrobie jest ściśle określona i zastrzeżona a umieszczenie oznakowania CE musi być poprzedzone odpowiednią, pozytywnie zakończoną, procedurą oceny zgodności według przepisów dyrektyw.

Zobacz informacje związane z procedurą wprowadzania produktu na rynek europejski w artykule: Dwa scenariusze

Reklama