Dyrektywy

New Approach

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System nazwano nowym podejściem (New Approach) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE

Polecaj

Jednostki notyfikowane

  • Niektóre moduły procesu oceny zgodności, wymagają udziału trzeciej strony, zwanej jednostką notyfikowaną.
  • Jednostka notyfikowana to instytucja, niezależna zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone w dyrektywach wymagania.
  • Więcej informacji → Jednostki notyfikowane

Normy zharmonizowane

  • W polskim systemie prawnym państwo zobowiązane jest do udostępniania numerów i tytułów norm zharmonizowanych do danej dyrektywy.
  • Informacje są publikowane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
  • Więcej informacji → Normy zharmonizowane